පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂය හැටියටවත් අපිට පිළිගැනීමක් නෑ

Click to
follow
....


අදහස්

14 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0