එක ගුරුවරයෙකු පමණක් ඉන්න පාසල් 54ක් තියනවා

Click to
follow
එක ගුරුවරයෙකු පමණක් ඉන්න පාසල් 54ක් තියන බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව පවසයි. ගුරුවරු 2ක් ඉන්න පාසල් 97ක්, ගුරුවරු 3ත් 9ත් ඉන්න පාසල් 2979ක් ගුරුවරු 10කට අඩු පිරිසක් ඉන්න පාසල් 3130ක් තියනවා. ....


අදහස්

2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0