ආණ්ඩුව සංදර්ශන පෙන්නලා, වැඩකරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් කප්පාදු කරනවා - දුමින්ද නාගමුව

Click to
follow
....


අදහස්

1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0