"මම කොතනදිවත් කුලසේකරව දන්නෙ නෑ කිව්වේ නැහැ"

Click to
follow
....


අදහස්

4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0