නවකවද සම්ප්‍රදාය පිරිහිලා විනාශවෙලා කුණුවෙලා,ඒක අවසන් කළ යුතු ස්තාවරයේ අපි මුල ඉඳන්ම හිටියා - පුබුදු ජයගොඩ

Click to
follow
....


අදහස්

12 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0