ගැහැනු කවුරුද සටන් ‌නොකරන

Click to
follow

ගැහැනු කවුරුද සටන් ‌නොකරන
ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම - ප්‍රගතිශීලී ස්ත්‍රී එකමුතුව

Image may contain: 3 people, people standingImage may contain: 1 person, textImage may contain: 1 personImage may contain: 1 person, standing, child and outdoorImage may contain: 3 people, people standing, child and outdoorImage may contain: 1 personImage may contain: 1 person, standingImage may contain: 2 people, child and outdoorImage may contain: 1 person, flowerImage may contain: 21 people, crowd and outdoorImage may contain: 1 personImage may contain: 5 people, child and outdoorImage may contain: 4 peopleImage may contain: 9 peopleImage may contain: 1 personImage may contain: one or more people and outdoorImage may contain: 5 people, people standing

....


අදහස්

13 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0