පොරොන්දු ඉටු කරනු - සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙනු

Click to
follow

පොරොන්දු ඉටු කරනු - සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙනු

ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය අද 12 සිදුකල විරෝධතාවය

 

 

අදහස් දැක්වීම ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ කැදවුම්කරු තැන්නේ 

ඥානානන්ද හිමි..

Image may contain: 3 people, people walking, people standing and outdoorImage may contain: 1 person, standing and outdoorImage may contain: 7 people, crowd and outdoorImage may contain: 6 people, outdoorImage may contain: 2 people, people standing and outdoorImage may contain: 2 people, people standingImage may contain: 3 people, people standing and outdoorImage may contain: 2 people, people standing and outdoor

 
 
....


අදහස්

14 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0