මිනිස්සුන්ගෙන් මළ කඳන් මතින් හරි මැතිවරණය දිනන්නද ආණ්ඩුවට ඕනේ? - දුමින්ද නාගමුව

Click to
follow
....


අදහස්

17 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0