2019 වාර්ශික මහ බැංකු වාර්තාව එළි දක්වයි. (සම්පූර්ණ වාර්තාව සහිතයි)

Click to
follow

2019 වර්ශයට අදාල වාර්ශික මහ බැංකු වාර්තාව අද දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කලා.

1949 අංක 58 දරණ මූල්‍ය නීති පනතේ 35 වන වගන්තියට අනුව නිකුත් කෙරුනු හැත්තෑවන වාර්ෂික වාර්තාව මෙය වන අතර, එය අග්‍රාමාත්‍ය, මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය ගරු. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්ෂ්මන් විසින් අද උදෑසන පිලිගන්වනු ලැබුවා.

2019 වාර්ශික මහ බැංකු වාර්තාවේ සම්පූර්ණ පිටපත : https://www.cbsl.gov.lk/en/publications/economic-and-financial-reports/annual-reports/annual-report-2019

....


අදහස්

1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0