ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආදායම සුඩානයේ තරමටම කඩා වැටිලා

Click to
follow

ලෝක බැංකුවේ නවතම වර්ගීකරණයන්ට අනුව ශ‍්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක සිට පහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් දක්වා පහත හෙලා තිබෙනවා. ඒ, ලෝක බැංකුව විසින් ශ‍්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් කාණ්ඩයට වර්ගීකරණය කිරීමෙන් වසරකට පසුව වීම විශේෂත්වයක්.  

2020-2021 වර්ෂයන් සඳහා විවිධ රටවල් වල ආදායම් මට්ටම අනුව ලෝක බැංකුව විසින් මෙම වර්ගීකරණය සිදුකරනු ලබනවා.

 

ලෝක බැංකුවේ නවතම වර්ගීකරණයන්ට අනුව ශ‍්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක සිට පහළ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටක් දක්වා පහත හෙලා තිබෙනවා. ඒ, ලෝක බැංකුව විසින් ශ‍්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් කාණ්ඩයට වර්ගීකරණය කිරීමෙන් වසරකට පසුව වීම විශේෂත්වයක්.  

2020-2021 වර්ෂයන් සඳහා විවිධ රටවල් වල ආදායම් මට්ටම අනුව ලෝක බැංකුව විසින් මෙම වර්ගීකරණය සිදුකරනු ලබනවා.

....


අදහස්

5 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0