බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව ව්‍යාජ පුවත් ප්‍රචාරය කරනවා

Click to
follow
....


අදහස්

12 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0