ජනපති නිසා යැයි කියමින් ලලිත්-කුගන් ගැන සාක්ෂි දීම ගෝඨාභය මගහරිනවා - පුබුදු ජයගොඩ

Click to
follow
....


අදහස්

3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0