සමාජයට සාධාරණත්වය සමානත්මතාවය ගෙනෙන අරගලයට අද දවසේ නිවැරදිව චන්දය භාවිතා කරමු!

Click to
follow
....


අදහස්

1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0