ගස් හිටවලා වැඩ භාර ගත්ත ගෝඨාභය කටුපොල් තහනම් නොකරන්නේ ඇයි? - අඳුරත්විල චන්ද්‍ර‌ජෝති හිමි

Click to
follow
....


අදහස්

4 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0