ආණ්ඩුව කොරෝනා රෝගීන් වසං කරනවා - කෝරෝනා රෝගීන් පිළිබදව ඇත්ත හෙළි කරන්න අපි සූදානම්

Click to
follow
....


අදහස්

5 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
අදහස් දැක්වීම් 0