විශේෂාංග

තැපැල් පෙට්ටියක්වත් නැති මැදලන්දේ දුක අසමු

සම්පත් බැංකු සේවකයින් ගේ අමන හැසිරීම

සම්පත් බැංකු සේවකයින් ගේ අමන හැසිරීම

සම්පත් බැංකු සේවකයින් ගේ අමන හැසිරීම

ඉන්දියාව රත්කළ පුරවැසි පනත

නොමි­නි­සුන් නිසා වැල­පෙන වල­පනේ

තාප්ප සරසන සිත්වල අලංකාරය

ආසන මාරු කළ ඉතිහාසය

හුස්ම හිරවී වැනසෙන ලෝකය

ජෛව විවිධත්වය අහිමි වීම

20 වැනි සියවසේ විප්ලවවාදියා

දෑතින් මළපහ අදින කසළ ශෝධකයෝ