ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය

දිස්ත්‍රික්ක 20 උපාධිධාරීන් අද නිහඬ විරෝධයක

ආණ්ඩුවයි මැතිවරණ කොමිසමයි අතර දෝලනය වන රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ගැටළුවට තවම විසදුම් නෑ

පොරොන්දු ඉටු කරනු - සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙනු

ජනපතිතුමනි අගමැතිතුමනි රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ප්‍රශ්ණය මැතිවරණ පොරොන්දුවක් කර ගන්න එපා - එහෙම කරගෙන අපි නරක මිනිස්සු කියලා කියන්න එපා

ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ නායකයන්ට කරන පොලිස් තර්ජනවලට එරෙහිව ජාතික පොලිස් කොමිසමට හා මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කරයි.

වැඩ කරන අපේ විරුවට කියන්නේ අපිට පුවත්පත් නිවේදන වැඩක් නෑ පත්වීමේ ලිපිය දෙන්න -ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය

ආණ්ඩුවේ රැකියා පොරොන්දු පුවත් පත් නිවේදන වලට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් ප්‍රතිචාර දක්වයි