ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය

මැතිවරණ නීතිය අපි දන්නවා - අපේ රැකියා දේශපාලණ මැදිහත් වීමකින් තොරව දෙන්න

දේශපාලණ සංදර්ෂණ නැතිව අපේ රැකියා දෙන්න - රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්

රැකියාව අයිතියක් ! සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදෙනු !

මැතිවරණ කාල සීමාවේත් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා - ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය අද පැවැත්වු විරෝධතාවය සාර්ථකයි

රැකියා ලබා දීමට දුන් පොරොන්දුව ආණ්ඩුව කඩිනමින් ඉටු කල යුතුයි - ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය

දකුණු පළාත් ගුරු විභාග සමතුන්ට අරුම පුදුම පත්වීම් ප්‍රදානයක්

අභ්‍යන්තර බාහිර HND බෙදීමකින් තොරව සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට වහා රැකියා ලබාදෙනු !

රස්සාවක් දීලා ඒ දීපු රස්සාව ආයේ උදුරගන්න හදනවා - රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්

රැකියා ඉල්ලපුවම පොලීසිය කකුල තුවාල වෙන්න කදුළු ගෑස් උණ්ඩ වලින් පහර දුන්නා - මහන්සිවෙලා වසර හතරක් ඉගෙන ගෙන උපාධියක් අරගෙනත් රස්සා දෙන්නේ නැත්නම් මොකක්ද රස්සාවක් ලබා ගන්න ඕන සුදුසුකම ? -HNDA සිසුන්