විශේෂාංග

ආදරණීය චතුර, වතුර මෙන් පැහැදිලි වන්න, දියවී නොයන්න

තැපැල් පෙට්ටියක්වත් නැති මැදලන්දේ දුක අසමු

සම්පත් බැංකු සේවකයින් ගේ අමන හැසිරීම

සම්පත් බැංකු සේවකයින් ගේ අමන හැසිරීම

සම්පත් බැංකු සේවකයින් ගේ අමන හැසිරීම

ඉන්දියාව රත්කළ පුරවැසි පනත

නොමි­නි­සුන් නිසා වැල­පෙන වල­පනේ

තාප්ප සරසන සිත්වල අලංකාරය

ආසන මාරු කළ ඉතිහාසය

හුස්ම හිරවී වැනසෙන ලෝකය

ජෛව විවිධත්වය අහිමි වීම

20 වැනි සියවසේ විප්ලවවාදියා