ගොසිප්

වැඩිහිටි දර්ශන වල රඟපෑමෙන් ඉපයූ මුදල මියා කලීෆා හෙළි කරයි

නීතීඥවරිය පොලිස් කත සූරා තුවාල කරයි

කුසල් මෙන්ඩිස් වෙත -සටහන 2

කුසල් මෙන්ඩිස් වෙත -සටහන් 1

Living Together ?

සිතිය යුතු ඇත්ත

ජනප්‍රිය ගායක අමල්ගේ පුත්‍රයාත් කොකේන් ලබාගෙන තිබූ බව තහවුරු වෙයි

149ට ඕල් අවුට් වුනාට මාර කනේ පාරක්

බයියනී අහෝ උඹලා!

බැඳීම

වීරවංශයේ විජේවීර