මහබැංකු බැඳුම්කර

2015ට කලින් බිලියන 6500ක බැඳුම්කර හොරෙන් විකුණලා