පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

2015ට කලින් බිලියන 6500ක බැඳුම්කර හොරෙන් විකුණලා