පැසිපන්දු

ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ උප නායිකාව දිවි ගමනට සමු දෙයි