මාධ්‍යවේදියා - 12:01


English English සිංහල සිංහල

 

රත්නපුර රජ මාවත හැඩ කරන්න කට්ට කාපු සමනල කන්ද රසික එකමුතුව කොල්ලෝ ටික

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

රත්නපුර රජ මාවත හැඩ කරන්න කට්ට කාපු සමනල කන්ද රසික එකමුතුව කොල්ලෝ ටික

May be an image of 2 people and outdoors
May be an image of 2 people, tree and body of waterMay be an image of 4 people, people standing, tree and outdoorsMay be an image of 7 people, people standing, tree and outdoorsMay be an image of 5 people, people standing, tree and outdoorsMay be an image of 5 people, people standing, tree and outdoors
https://www.facebook.com/SobasiriSL/posts/4890591340965736
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news