මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

අසාධාරණයට ලක් වූ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 465 වහා රැකියා ගත කරනු!!!

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

අසාධාරණයට ලක් වූ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 465 වහා රැකියා ගත කරනු!!!

රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටඅද 05 දින පැවති විරෝධතාවය.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news