මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

අනිවාර්ය විශ්‍රාම යෑමේ වයස දීර්ඝ කෙරේ

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම යෑමේ වයස 65 දක්වා දීර්ඝ කරමින් ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබේ.

පසුගිය විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයට අවශ්‍ය සංශෝධන කිරීම සඳහා 2021.12.30 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව සඳහා 2022.01.03 වන දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

මෙය 2022.01.01 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news