මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

අද පැය 05ක විදුලි කප්පාදුවක්

අද (12) දිවයින පුරා පැය පහක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට අවසර ලබා දී ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

ඒ අනුව දිවා කලයේ පැය තුනයි මිනිත්තු 20ක් සහ රාත්‍රී කාලයේ පැයයි මිනිත්තු 40ක කාලයක් විදුලි කප්පාදු කිරීමට නියමිතය.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W යන කළාප සදහා පෙරවරුවේ 8.00 සිට රාත්‍රී 11.30 අතර පැය පහක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුවන අතර M,N,O,X,Y,Z යන කලාප සඳහා පෙරවරු 5.00 සිට පෙරවරු 8.20 දක්වා පැය තුනක කාලයක්ද CC කලාපය සදහා පෙරවරු 6.00 සිට පෙරවරු 9.20 දක්වා පැය තුනක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news