පුවත්

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් කල්ලිය මෙන්ම කබ්රාල් කල්ලියත්, ඔවුන්ට උපදෙස් දුන් දේශපාලන නායකයනුත් අධිකරණය හමුවට ගේන්න ඕනෑ…

චීනයට හදිසි තත්ත්වයක්

නැගෙනහිර-ඌව-උතුරු මැදට අද වැස්ස

අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා

උපාධිධාරීන්ට දුන් පොරොන්දු ඉටු කරන්නේ කවදා ද? විපක්ෂ නායක සජිත් පාර්ලිමේන්තුවේදී අසයි

චක්‍රලේඛ ලේඛන මගඩියෙන් පළමු වසරට සිසුන් ඇතුලත් කරගැනීමේ දී දරුවන් මෙන්ම දෙමාපියන්ද දැඩි අපහසු තාවයක

කෘෂි රක්ෂණ ඇතුළු වන්දි මුදල් ගෙවීමට වහාම කටයුතු කරන්න