මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

බැසිල් රාජපක්ෂ ලංකාවේ රස්සාව කරලා නිවාඩුවට ගෙදර ගිහිල්ලා

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

බැසිල් රාජපක්ෂ ලංකාවේ රස්සාව කරලා නිවාඩුවට ගෙදර ගිහිල්ලා

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news