මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

අගමැතිවරයා විතරක් ගෙදර ගිහින් හරියන්නෑ ආණ්ඩුවම ගෙදර යන්න ඕන

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news