මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

හදිසි විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක්

රටේ වත්මන් තතත්වය පිළිබඳව විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
අද පස්වරු 5.30 ට එම කැබිනට් රැස්වීම ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news