මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

ආණ්ඩුවේ වැරදි වලට අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් පලි නෑ

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ආණ්ඩුවේ වැරදි වලට අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් පලි නෑ සියලු අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් 2021 සැප්තැම්බර් 03 දිනට ස්ථීර කල යුතුයිධම්මික මුණසිංහ

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news