මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

වැඩි උනාට අඩු කරන්න කියන්න බෑ!

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

එළවලු මිළ අඩු කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට මැදිහත් වීමක් කල නොහැකි බව අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරයා පවසනව.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news