මාධ්‍යවේදියා - 12:01


English English සිංහල සිංහල

 

මහින්ද රාජපක්ෂගේ තිරුපති ගමන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන තිස්දෙකකට අධික ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වැය කරලා

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

මහින්ද රාජපක්ෂගේ තිරුපති ගමන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන තිස්දෙකකට අධික ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වැය කරලා

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news