මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

මැයි 02 වැනිදා රජයේ නිවාඩු

මැයි 02 වැනිදා (සඳුදා) රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස පත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news