මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

ගෝඨාගෝගම ඉවත් කිරීමට පොලීසිය කළ ඉල්ලීම අධිකරණය ඉවතලයි

ගෝඨා ගෝගමත් ඉවත් කිරීමට පොලීසිය කල ඉල්ලීම අධිකරණය ඉවත දමන ලදී.. නීතීඥවරුන් රාශියක් මීට මැදිහත් වූ අතර අවසානයේදී පොලිසිය හිස් අතින් ගෙදර ගොස් ඇත…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news